IZVEŠTAJ, ATENTAT NA ĐINĐIĆA, 2.DEO: Istraga namerno vođena traljavo?!

IZVEŠTAJ, ATENTAT NA ĐINĐIĆA, 2.DEO: Istraga namerno vođena traljavo?!

Foto: B 92


Prilikom uviđaja nakon atentata načinjen je niz propusta. Nepravilno su uzeti uzorci krvi, nabrajanje i prikupljanje fragmenata projektila, nekonstatovanje oštećenja na zgradi i stepeništu. Slučajno ili namerno, pitanje je sad?!

Ekspres u drugom nastavku donosi nove delove iz ekspertize koje su po nalogu tadašnjeg državnog vrha izradili eksperti, koji si i ranije učestvovali u radu komisija koje su se bavile sličnim slučajevima. U prethodnom nastavku bavili smo se analizom sudskomedicinske ekspertize i nekoliko ključnih tačaka koje ostavljaju prostor za mogućnost da se ubistvo predsednika Vlade Srbije nije desilo na onaj način na koji je opisano u zvaničnom veštačenju Dunjića i Kunjadića koje je sud prihvatio. Posebna pažnju ovom prilikom posvetićemo analizi samog uviđaja i propusta koji su tom prilikom načinjeni.

Ekspertiza je prvo analizirala zapisnik sa uviđaja. “… Dana 12. marta 2003. godine u 13.30 časova, neposredno po saznanju iz televizijskog programa da su u dvorištu Vlade Republike Srbije iz vatrenog oružja ranjeni predsednik Vlade Republike Srbije dr Zoran Đinđić i pripadnik njegovog obezbeđenja Milan Veruović, izašao sam na uviđaj zajedno sa dežurnim zamenikom OJT-a u Beogradu Jasminom Vasić. Do našeg dolaska na lice mesta MUP Republike Srbije nije nas obavestio o ovom događaju. Uviđaj sam započeo u 13.30 časova najpre u dvorištu Vlade Republike Srbije u ulici Nemanjinoj br. 11 u Beogradu ispred Petog ulaza. To mesto već je bilo obeleženo i obezbeđeno od strane Dežurne službe SUP-a Beograd, čijom je ekipom rukovodio inspektor, major Branislav Mrvić, a kriminalističko-tehnički pregled lica mesta ispred Petog ulaza vršio je kriminalistički tehničar Radivoje Stojanović. Ispred Petog ulaza i na stepeništu koje iz njega vodi u zgradu zatečeni su sledeći tragovi: – tragovi krvi obeleženi rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i slovima A i B; – oštećenja: na zidu obeleženo rednim brojem 10; – dva dela projektila obeležena rednim brojevima 11 i 12; – jedan metak obeležen rednim brojem 13; – jedno oštećenje na prvom stepeniku obeleženo rednim brojem 14; – crna majica na prvom stepeniku obeležena rednim brojem 15; – dve štake zatečene na prvoj platformi stepeništa obeležene rednim brojem 16. Ranjeni Zoran Đinđić i Milan Veruović nisu zatečeni na licu mesta, a prema izjavi prisutnih radnika obezbeđenja, pre našeg dolaska na uviđaj odvezeni su u Urgentni centar u Beogradu radi ukazivanja lekarske pomoći….”

Policajci vrse uvidjaj na parkingu ispred Vlade Srbije, gde je pucano na premijera Srbije Zorana Djindjica. (BETAPHOTO/MILAN OBRADOVIC/MM)

Policajci vrse uvidjaj na parkingu ispred Vlade Srbije, gde je pucano na premijera  (BETAPHOTO/MILAN OBRADOVIC/MM)

Prva zamerka ekspertize odnosila se na nepostojanje skice lica mesta, koja je obavezna radi uspostavljanja osnovne orijentacije i rasporedu objekata u prostoru

“Istog dana u 14.00 časova od Petog ulaza otišao sam sa zamenikom OJT-a u Beogradu Jasminom Vasić u poslovnu zgradu Zavoda za fotogrametriju u ulici Admirala Geprata br. 14 zbog osnovane sumnje da je iz te zgrade pucano na Zorana Đinđića i Milana Veruovića. Na ulazu te zgrade iz ulice Admirala Geprata postoji služba unutrašnjeg obezbeđenja. Na prvom spratu te zgrade u kancelariji računskog centra pronađeno je više tragova papilamih linija koji će biti naknadno obrađeni. Na drugom spratu te zgrade zatečena je kancelarija br. 55, čiji prozor je u pravoj liniji bez ikakvih prepreka okrenut prema Petom ulazu u zgradu Vlade Republike Srbije, a postoji osnovana sumnja da je sa njega pucano. Službena lica SUP-a Beograd odeljenja kriminalističke tehnike demontirala su cilindrične uloške brave sa dvokrilnih metalnih vrata od hodnika levo na drugom spratu i sa ulaznih vrata u kancelariju br 55 radi veštačenja. U kancelariji br. 55 zatečeno je više komada kancelarijskog nameštaja.

“Zatečen je otvoren prozor, a na njemu preko simsa prebačeno ćebe, obeleženo rednim brojem 17. U blizini prozora zatečena je kutija od ‘parker’ olovke, obeležena brojem 18, kao i stolica, obeležena brojem 19. Neposredno ispod tog prozora u unutrašnjosti kancelarije zatečen je deo cigarete bez filtera. U ovoj kancelariji zatečeni su reklamni panoi pored kaljeve peći, a na gonjoj površini gornjeg panoa zatečen je trag gazeće površine obuće. U istoj kancelariji na otvorenim vratancima ložišta kaljeve peći zatečena su tri opuška od cigarete “davidov”. Na tavanu iznad drugog sprata ove zgrade zatečen je otvoren prozor koji gleda na ulicu Admirala Geprata, svetlarnik i kancelarijski sto sa debelim slojem prašine i dva traga gazeće površine obuće. Istog dana u 14.30 časova otišao sam iz ove zgrade sa zamenikom OJT-a u Beogradu Jasminom Vasić i sa inspektorom Dežurne službe SUP-a Beograd, majorom Branislavom Mrvićem, u Urgentni centar u Beogradu radi uviđaja i informisanja o zdravstvenom stanju ranjenih Zorana Đinđića i Milana Veruovića. Od strane direktora Urgentnog centra, prof. dr Mihajla Mitrovića, obavešteni smo da je Zoran Đinđić odmah po prijemu na Urgentni centar, a nakon hirurške intervencije, preminuo u 13.30 časova, dok je Milan Veruović sa teškim telesnim povredama zadržan na daljem lečenju u Odeljenju “Sok A”. Dao sam nalog da se telo pok. Zorana Đinđića prebaci radi obdukcije u Institut za sudsku medicinu, Deligradska 31 a u Beogradu, što je odmah zatim izvršeno. Istog dana u 20.30 časova u Institutu za sudsku medicinu obavljen je najpre spoljašnji pregled tela pok. Zorana Đinđića, a zatim i obdukcija od strane ekipe obducenata, kojom je rukovodio prof. dr Dušan Dunjić, a u prisustvu istražnog sudije Aleksandra Collea i zamenika OJT-a u Beogradu Jasmine Vasić, Detaljan nalaz obdukcije biće dat naknadno u obdukcionom zapisniku. Vozila kojim su Zoran Đinđić i Milan Veruović odvezeni u Urgentni centar nisu zatečena ni ispred Urgentnog centra ni u blizini zgrade Vlade Republike Srbije, tako da u toku uviđaja nisu pokazana istražnom sudiji i javnom tužiocu. Dao sam nalog da se izvrši kriminalističko-tehnički pregled tih vozila, za koja ni u toku nije saopšteno gde se nalaze, kao i drugih vozila zatečenih u blizini zgrade u ulici Admirala Geprata br. 14. U vreme uviđaja u toj zgradi ni u blizini te zgrade nisu zatečeni izvršioci, odnosno lica koja su pucala na Zorana Đinđića i Milana Veruovića, ni oružje iz kojih je pucano ni čaure. Naknadno posle uviđaja obavešten sam od strane SUP-a Beograd – Odeljenje kriminalistike i tehnike da su ispod prozora kancelarije br. 55 u ulici Admirala Geprata br. 14 pronađene dve čaure, i to jedna u oluku označena rednim brojem 20, druga niže od nje ispod trske kojom je prekriven kafić “Hrabro srce” ispod napred navedenog prozora. Dao sam nalog da se odeća, stvari zatečene u njoj i obuća pok. Zorana Đinđića i ranjenog Milana Veruovića upute u SUP Beograd – Odeljenje kriminalističke tehnike – radi veštačenja… “.

Prva zamerka ekspertize odnosila se na nepostojanje skice lica mesta, koja je obavezna radi uspostavljanja osnovne orijentacije i rasporedu objekata u prostoru.

“… Skica lica mesta pravi se u sklopu zapisnika o uviđaju, kriminalističko-tehničkih veštačenja i foto-dokumentacije – kao njihov sadržajni deo. Odnosi se na sticanje opšteg uvida u smislu prostornog sagledavanja svih materijalnih dokaza sa lica mesta, pri čemu se obično ustanovi tzv. fiksna tačka (F. T.), prema kojoj se određuju svi ovi tragovi. Tako se u skici lica mesta navode svi postojeći tragovi krvi i njihov međusobni odnos, kao i udaljenost; potom, svi delovi projektila; oštećenja na ivičnom delu zgrade, kao i na drvenom delu ulaznih vrata u blizini, oštećenje na donjem stepeniku, u levom uglu stepeništa; štake koje se nalaze na prvom odmorištu i dr. Posebno je značajno da se u skicu lica mesta ucrta pozicija tela Zorana Đinđića u momentu pronalaženja, posebno kojim njegovim delom i na koji način je kontaktiralo sa podlogom, gde se nalazila glava, a gde noge, koliko su se nalazile prema spolja u odnosu na vrata, odnos jedne noge prema drugoj, kao i jedne u odnosu na drugu ruku; pozicija štaka prema telu, odnosno rukama. S obzirom na karakter povreda – prostreline trupa – za očekivati je da se na mestu gde je leš zatečen u ležećem položaju nađu i trgovi krvi, kao i tkiva (što uopšte nigde nije konstatovano). U skicu se unose i promeri vrata, određuju se promeri stepenika i platoa ulaza u samu zgradu, kao i drugi detalji sa lica mesta – što je konačno sve od značaja i u određivanju načina povređivanja.” Sve ovo naravno nije učinjeno.

Posebnu pažnju posvetili su kriminalističko-tehničkom pregledu lica mesta na kojem je načinjen jedan od kardinalnih propusta. U ovom izveštaju koji se vodi pod upisnikom 4713 od 12. marta 2003. godine stoji: “… Na licu mesta ispred V ulaza zgrade Vlade Republike Srbije ul. Nemanjina br. 11 pronađeni su i fiksirani sledeći tragovi predmeta: Br. l. obeležen je trag krvi zatečen na kolovozu ispred ulaza, uzet uzorak na filter papiru. Br. 2. obeležen je trag krvi zatečen na kolovozu ispred ulaza, uzet uzorak na filter papiru. Br. 3. obeležen je trag krvi zatečen na trotoaru ispred ulaza, uzet uzorak na filter papiru. Br. 4. obeležen je trag krvi zatečen na levoj žardinjeri (gledano ka ulazu), uzet uzorak na filter papiru. Br. 5. obeležen je trag krvi zatečen na kolovozu ispred ulaza, uzet uzorak na filter papiru… 14. obeleženo je oštećenje na prvom stepeniku, levi deo (gledano od ulaza) nastalo najverovatnije dejstvom projektila. Strelicama su obeleženi delovi projektila (tri kom.), delovi projektila (četiri kom.) koji su pronađeni pored desnog krila.”

Atentat na Đinđića Foto : B-92

Krvavi tragovi ispred zgrade vlade Foto : B-92

Postojanje oštećenja stepeništa u hodniku zgrade koje je locirano u levom uglu ukazuje na to da je metak koji je pogodio Zorana Đinđića došao sa strane suprotne od Gepratove ulice

Ovo je jedan od bitnijih detalja i propusta koji su evidentno načinjeni prilikom veštačenja zvanične verzije ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Oštećenje koje se nalazi na mermernom stepeniku veštaci Kunjadić i Dunjić potpuno su zanemarili u svom svedočenju i uopšte ga ne uzimaju u obzir prilikom svog obrazloženja. Pomenuto oštećenje nalazi se u levom uglu stepeništa gledano spolja i ono, prema mišljenju eksperata, ukazuje na to da je postojala mogućnost da je ispaljeni projektil prošao kroz telo Zorana Đinđića, okrznuo levu podlakticu i oštetio štaku, a zatim završio svoju putanju u levoj strani mermernog stepeništa, udarivši u podnožje prvog stepenika i rasprsnuvši se u veliki broj fragmenata, od kojih su neki zatečeni, ali veliki broj sigurno je uništen dok na lice mesta nije izašla uviđajna ekipa.

“Prvi kameni stepenik, u unutrašnjosti hodnika sa leve strane, nije uopšte opisan prema važećim principima kriminalističko-tehničke obrade, u takvim slučajevima: odnosno, nije tačno lokalizovan poziciono i visinski; zatim, nisu mu uopšte određene karakteristike u smislu izgleda, veličine, dubine oštećenja, ustanovljenih ivica, i strana, zatim utvrđivanja eventualnog prisustva olova. U zapisniku o kriminalističko-tehničkom veštačenju pod brojem 14. se između ostalog navodi: “strelicama su obeleženi delovi projektila (tri kom.), delovi projektila (četiri kom.) koji su pronađeni pored desnog krila leptir vrata (gledano od ulaza). Svi delovi projektila zatečeni su između levih vrata i prvog stepeništa na podu”. U odnosu na trag konstatovan pod brojem 14. načinjeni su kriminalističko-tehnički propusti, koji se sastoje u tome što je svaki trag projektila ili bar grupe projektila (ovde označenih kao tri komada i četiri komada) trebalo posebno obeležiti, foto-dokumentovati razmernom fotografijom, gde bi se mogao videti njihov međusobni položaj. U odnosu na leptir-vrata pominje se da su ove dve grupe projektila pronađene pored desnog krila vrata, gledano od ulaza, a potom se navodi da su svi delovi projektila zatečeni između levih vrata i prvog stepenika na podu – tako da se ne može steći kompletna slika mesta gde su se ovi delovi projektila i nalazili prevashodno (zbog nejasnog i nepotpunog opisa i nedostatka prateće dokumentacije, kao što su nedostatak ciljanih snimaka i skice lica mesta).

U postupku veštačenja koje su obavili i veštaci iz Vizbadena, kao i prethodna komisija – tragovi obeleženi br. 14 (tj. oštećenje na prvom stepeniku i sedam delova projektila u blizini) – uopšte nisu bili analizirani i razmatrani – što se smatra kardinalnim propustom”, smatraju eksperti.

Takođe, posebno naglašavaju propuste kod pregleda štaka pokojnog premijera. “Postojeće štake su prilikom vršenja uviđaja samo fotografisane i vide se u foto-dokumentaciji u poziciji kako su zatečene na prvom podestu. U postupku veštačenja prethodna komisija veštaka je svakako trebala da izvrši pregled štaka, da sva oštečenja detaljno opise i foto-dokumentuje – što nije urađeno. Tim povodom posebno je značajna leva štaka, na kojoj je trebalo opisati plastični deo, na kome se nalazi oštećenje, odnosno bilo je potrebno opisati širinu plastičnog dela, debljinu plastike, kako izgleda zakrivljenost tog dela i dr. Pregledom leve štake u foto-dokumentaciji konstatovano je oštećenje na plastičnom delu sa unutrašnje strane i u blizini njegovog donjeg ruba…

U toj situaciji postoji mogućnost da uglavnom integralan projektil nakon prolaska kroz telo Zorana Đinđića (integralan je jer je samo povredio rebro na ulasku, kao i drugo rebro na izlasku iz tela, koja predstavljaju pljosnate tanje kosti), pri udaru u pljosnati – plastični deo štake (obično se projektil pri prolasku kroz telo izvrne tako da izlazi svojim dnom) odslika, pa je eventualno moguće odrediti prečnik njegovog dna (time i mogući kalibar projektila). Sem toga, nesporna je činjenica da je ovaj projektil oštetio ne samo plastični deo štake, već i levu podlakticu Zorana Đinđića, u vidu okrzotine, najverovatnije u delu gde postoji i oštećenje u vidu žljeba na plastici leve štake – tako da je okrzotinu leve podlaktice, prema njenom opisu u obdukcionom zapisniku, trebalo dovesti u odnos sa oštećenjem na štaci. Pri oštećenju štake moglo je doći do skretanja projektila, tako da isti nije morao da udaru u zid i vrata na visini izlazne rane iz tela. Navodi se i postojanje drugog oštećenja na ovoj štaci, ali isto nije opisano ni foto-dokumentovano…

Da li verujete u slučajnosti? Jedna ozbiljna istraga o tako ozbiljnom događaju ne zaslužuje da se u njoj dese takvi propusti. Ovakav niz grešaka, makar one bile i slučajne, nedopustiv je. Ali ipak najveća štetnost ovakvog pristupa ogleda se u njegovim posledicama. Četrnaest godina kasnije mi nismo sasvim sigurni da imamo pravi odgovor na pitanje odakle je došao metak koji je ubio premijera. Kako kaže naš narod, ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka pokaže trag.

(nastaviće se)

KO JE KRIV ŠTO SU SE TRAOVI KRVI UBUĐALI?

Prema zapisniku o izvrsenom uvidaju i sprovedenom kriminalisticko-tehnickom pregledu liea mesta, na istom su, pored ostalih materijalnih tragova, konstatovani i tragovi krvi. Ovi tragovi su navedeni i obelezeni su brojevima od 1-9… Medutim, prilikom odredivanja ovih tragova ucinjeni su brojni propusti, koji se·sastoje u sledecem:

– Tragovi su samo fotografisani, uz odredenu santimetarsku oznaku; ove tragove je bilo potrebno pojedinacno opisati; samo postojanje foto-dokumentacije nije dovoljno da se odredi da Ii je trag u vidu razmaza krvi na podlozi ili je u vidu kapljicaste poprskanosti; pored toga, je bilo potrebno utvrditi njihovu uzajamnu kao i sveukupnu udaljenost…

Dalje se navodi da je “Sa svih ovih mesta je uzet filter papirom uzorak krvi radi njihove dalje obrade. Medutim, kasnije se ispostavilo da je ucinjena kardinalna greska i propust sto se ovi tragovi nisu prethodno osusili i kao takvi propisno upakovali, vec su se kao vlazni stavili u najlon kese, gde su u takvim uslovima naknadno bili nepodobni za DNK ispitivanje, utoliko sto su bili izlozeni proeesu truljenja i budanja (“prilikom otvaranja kesa osetio se neprijatan miris organskog materijala u raspadanju”). Od svih ovih tragova je ustanovljeno da su podobni za ispitivanje bili samo trag broj 8, kao i tragovi koji su obelezeni sa velikim slovima A i B – za koje je utvrdeno da pripadaju Zoranu Dindicu. Medutim, nije nam jasno zasto komisija vestaka nije zahtevala da se ove analize ponove u DNK laboratoriji Instituta za sudsku medieinu u Beogradu, utoliko pre, sto se isti, u proeeduralnom smislu, uzimamju na dva filter papira.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar