BIO MINISTAR PROSVETE U PET SRPSKIH VLADA I UTEMELJIVAČ SOCIJALNE EKOLOGIJE: Preminuo Danilo Ž. Marković

BIO MINISTAR PROSVETE U PET SRPSKIH VLADA I UTEMELJIVAČ SOCIJALNE EKOLOGIJE: Preminuo Danilo Ž. Marković

Foto: Srpska akademija obrazovanja


Profesor doktor, nekadašnji ministar prosvete u pet vlada i bivši ambasador u Moskvi Danilo Ž. Marković preminuo je u 85. godini života, potvrđeno je RTS-u.

Danilo Ž. Marković rođen je 30. juna 1933. godine u u selu Dol u opšti­ni Bela Palanka. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a srednju školu – gimnaziju u Beloj Palanci. Uni­verzi­tetske studije završio je na Pravnom fakul­tetu u Beogradu diplomiravši na istom 1958. godine.

Po regulisanju vojne obaveze upisao je doktorske studije – teorijsko-pravni smer, na Pravnom fakultetu u Beo­gradu. U isto vreme upisao je doktorske stu­dije i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – teorijsko-ekonomski smer. Usmeni doktorski ispit položio je na Eko­nomskom fakultetu oktobra 1964. a dok­torsku disertaciju odbranio februara 1965. godine.

Na novoosnovanom Pravno-ekonomskom fakultetu u Nišu 1960. godine Danilo Ž. Marković izabran je u zvanje asistenta za predmet sociologija na Pravnom odseku tog Fakulteta. Po odbrani doktorske disertacije Marković je (1965. godine) izabran u zvanje docenta za predmet sociologija, a u zvanje vanrednog profesora za isti predmet (1970. godine) na Ekonomskom odseku istog Fakulteta.

Marković 1974. godine biva izabran u zvanje vanrednog profesora za predmet sociologija rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na tom Fakultetu u zvanje redovnog profesora za isti predmet izabran je 1975. godine.

Od 1994. do 1998. godine dr Marković prekida rad na univerzitetu zbog angažovanja u diplomatiji (na dužnosti izvan­rednog i opunomoćenog ambasadora SR Jugoslavije u Ruskoj Fede­raciji).

Po završetku mandata u diplomatiji, dr Marković nastavlja rad na Univerzitetu u svojstvu redovnog profesora za predmet soci­jalna ekologija na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i na mnogim drugim fakultetima.

Predavanja u inostranstvu

Dr Marković za vreme studijskih boravaka ili po pozivu držao je predavanja i u inostranstvu: u Bugarskoj, Poljskoj, u Nemačkoj, Velikoj Britaniji u Francuskoj, u Ruskoj Federaciji i Kini.

Pored učešća u izvođenju nastave iz sociologije na više fa­kulteta u zemlji i inostranstvu dr Marković je bio, ili je član, većeg broja redakcija časopisa i urednik više zbornika radova. Dugo godina bio je član redakcije časopisa “Sociologija sela” (Zagreb) i “Revija rada” (Beograd). Bio je član redakcije i zamenik glavnog redaktora Sociološkog leksikona (Beograd, 1982), član redakcije Enci­klopedije samoupravljanja, Malog leksikona samoupravljača (Beograd) i član re­dakcije „Ekonomske enciklopedije (Kijev).

Bio je urednik više zbor­nika radova, među kojima i zbornika radova Ekonomskog fakulteta u Nišu i Defektološkog fakulteta u Beogradu. Sada je član redakcije časopisa „Obrazovanje – teorija i praksa” (Beograd – Moskva) i član Međunarodne redakcije časopisa „Socio­loška istraživanja” (Moskva).

Dr Danilo Ž. Marković imao je više odgovornih funkcija na Univerzitetu. Na Univerzitetu u Nišu bio je član prvog Saveta univerziteta (1965-1967), dekan Ekonomskog fakulteta u dva uzastopna mandatna perioda (1970-1974) i član Matične komisije za osnivanje Filozofskog fakulteta (1970-1972). Na Univerzitetu u Beogradu bio je član Nastavno-naučnog veća Univerziteta 1976-1978, prvi dekan Defektološkog fakulteta (1976-1978), šef Katedre za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka, prodekan za poslediplomske studije i dekan istog Fakulteta (1986-1988).

Funkcije van fakulteta

Dr Marković imao je značajne funkcije i odgovorne dužnosti i van univerziteta. Bio je ministar prosvete u pet vlada Republike Srbije (1989-1993) i potpredsednik te Vlade 1992-1994. Uz to bio je poslanik prve više­stranačke Narodne skupštine Srbije (1990-1992) i poslanik Veća građana Savezne skupštine (1992-1994). Od 1994. do 1998. godine bio je izvanredni i opunomoćeni ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Ruskoj Federaciji.

Dr Danilo Ž. Marković iskazao je široko interesovanje za više oblasti sociologije, ali je, kako se da videti iz bibliografije njegovih radova, poseban doprinos dao razvoju posebnih sociologija: sociologije rada, sociologije bezbednog rada i socijalne ekologije (za poslednje dve može se smatrati i njihovim utemeljivačem). Njegov doprinos razvoju ovih posebnih nauka – sociologija, iskazan je ne samo velikim brojem publikovanih radova iz domena ovih nauka, već i njegovim angažovanjem u njihovom utemeljivanju kao akademskih disci­plina.

Dr Marković je zaslužan za njihovo prihvatanje kao nastavnih predmeta na više fakulteta i viših škola, npr. sociologije rada na ekonomskim i tehničkim fakultetima i višim školama, sociologije bezbednog rada (sociologije zaštite na radu) na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, socijalne ekologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Fakultetu zaštite na radu u Nišu, Filozofskom fakuletu u Nišu i na svim učiteljskim fakultetima u Srbiji.

Uz to dr Marković je organizovao posebne smerove, poslediplomskih studija iz socio­logije rada i socijalne ekologije i bio njihov rukovodilac na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Pored toga dr Marković se angažovao da ove posebne sociologije budu zastupljene u nastavnim planovima posle­­diplomskih (magistarskih) studija i u drugim sme­rovima na fakul­tetima gde je to bilo primereno karakteru tih studija.

Prve magi­starske teze i doktorske disertacije iz socijalne ekologije rađene su i odbranjene na Fakltetu političkih nauka u Beogradu pod ruko­vodstvom dr Markovića. Inače dr Marković je dao značajan do­prinos osposobljavanju i razvoju naučnog podmlatka. Učestvovao je kao mentor ili kao član komisije, na više fakulteta, u izradi i odbrani oko 60 magistarskih teza i 30 doktorskih disertacija.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar