VIŠE MILIONA, NEGO GODINA: Aleksandar Papić – Kako se kalio čelik

VIŠE MILIONA, NEGO GODINA: Aleksandar Papić – Kako se kalio čelik


Uskoro bi pred poslanicima u Skupštini Republike Srbije trebalo da se nađe Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Dugo najavljivan i očekivan. Za neke je to mera pravde ako se bude sprovodio, a za neke će biti “sredstvo revanšizma” kako ga već pokušavaju krstiti, dajući mu dnevnopolitički ton i boju iako se u suštini radi o jednom od najbitnijh sistemskih zakona.

Ko će se naći na udaru pomenutog zakonskog predloga jednoga dana kada i ako on stupi na snagu? Svi oni koji ne mogu da objasne nesrazmeru svojih legalnih prihoda i pokretne i nepokretne imovine koju poseduju. Poseban naglasak je na sklopu reči “legalni prihodi”, koji najbolje opisuje suštinu neobjašnjivog sticanja velike pokretne i nepokretne imovine. Učešće onog drugog, nelegalnog vida sticanja prihoda je često i pretežno. Za državni sistem nije toliki problem kada se radi o oblicima klasičnog kriminala, trgovini drogom, ucenama, iznudama, zelenašenjem… Veći je problem kada se radi o nezakonitim radnjama onih koji sebe doživljavaju političkom i birokratskom elitom, gde su najčešća i najopasnija krivična dela iz sfere korupcije, trgovine moći i uticajem, uzimanje i primanje mita… Poseban fenomen koji smo prethodnih brojeva analizirali na jednoj svojevrsnoj “studiji slučaja” mladog lokalnog funkcionera SNS na beogradskoj opštini Zvezdara odnosi se zapravo na analizu trenda zasnovanog na lažima, manipulaciji, rabljenju političkog uticaja i moći i bogaćenju, koje bi upravo ovaj zakonski predlog trebalo da sankcioniše. Neko će valjda jednog dana upitati odakle vama sva ta imovina? Sve te limuzine, vile na Dedinju, skupi satovi… Kako to od malih i mizernih prihoda koji se mogu svesti pod legalno, skromnih firmica i preduzetničkih radnji odjednom ta silna imovina?

Povezane vesti – LJUDI IZ SENKE: Ko je Aleksandar Papić?

Kao što smo pisali i analizirali lik i delo gospodina Aleksandra Papića, prema saznanjima do kojih smo došli, pored kompanije “Alcantara invest” d.o.o. iz Beograda, pomenuti gospodin je u nekakvoj vrsti efektivne kontrole nad privrednim društvom “Tim System” d.o.o. iz Beograda. Formalni vlasnik i direktor pomenutog privrednog društva je izvesni Toni Apostolović, koji je jednovremeno i vlasnik kompanije “IT excellence”. Kao što smo ranije pisali, poslovanje ovih pravnih lica je bilo prilično skromno do 2017. godine kada se beleži rast prihoda sa 87 miliona iz 2016. godine na 154 miliona. Još je neverovatniji rast prihoda “Tim Systema” u 2018. godini kada nivo prihoda dostiže cifru od 1,7 milijardi dinara, odnosno skoro 15 miliona evra. Rast prihoda je, kako saznajemo, posledica nekoliko lukrativnih ugovora sa državnim institucijama i brojnim uplatama u vidu naplate usluge posredovanja i konsaltinga, opet za poslove sa državnim institucijama. Pored rasta prihoda koji je u 2018. 11 puta veći nego 2017. godine, još neverovatnije zvuči podatak da je u toj godini preko računa kompanije “Tim System” registrovan priliv od 3,3 milijarde dinara, odnosno 28 miliona evra.

U pomenutoj 2018. godini “Tim System” se odvažuje na još jednu kapitalnu investiciju, odnosno odlučuju se na kupovinu prestižnog rezidencijalnog objekta na beogradskom Dedinju. Naime, radi se o vili sa bazenom, lociranoj u Tolstojevoj ulici u Beogradu, površine skoro 1.000 m2, sagrađene u modernom, kontemporarnom stilu na placu površine nešto više od 15 ari. Stručnjaci koji se bave prometovanjem nekretnina sa kojima smo razgovarali kažu da je vrednost ovakve nekretnine jako teško proceniti. Sam plac na kojoj je vila izgrađena po njihovim procenama vredi između 2 i 2,5 miliona evra, ali je vrednost kuće mnogo veća.

“Što se tiče samog građevinskog objekta, jasno je iz uvida u fotografije i planove da su u izgradnji korišćeni isključivo visokokvalitetni materijali i da je u aktuelnoj ponudi na tržištu teško naći slični nekretninu po kvalitetu. Samu cenu je teško odrediti, ali svakako ne može biti niža od šest miliona evra, mada je i to prilično skromna procena. U ovakvim slučajevima ne možemo govoriti o ceni po izgrađenom kvadratnom metru stambene površine, što je uobičajeno kada govorimo o masovnoj stambenoj izgradnji. Radi se o objektu van standarda. To bi isto bilo kao kada bismo vrednost automobila definisali po metru dužnom. Kao što se “mercedes” ne kupuje na metar jer s njim kupujete i luksuz, komfor, prestiž i statusni simbol. Isto tako je i sa ovom nekretninom, kažu naši sagovornici.

Povezane vesti – VRH LEDENOG BREGA: Aleksandar Papić – junak našeg doba

Šta je sve i koji su tačno razlozi motivisali gospodina Aleksandra Papića i Tonija Apostolovića da kompanija “Tim System” kupi ovu nekretninu zasad nije poznato. Da li su želeli da sedište kompanije presele na ovu lokaciju, što do dana današnjeg nije učinjeno, ili je pak ovaj objekat služio kao boravak nekome ili je možda služio i za neke druge poslovne namene izvan njihove osnovne delatnosti, zasad je samo nagađanje. Redakcija “Ekspresa” je došla u posed kupoprodajnog ugovora koji je sklopljen između dotadašnjeg vlasnika nekretnine u Tolstojevoj ulici i firme “Tim System”. Iz tih dokumenta je vidljivo da je čitav posao započet još u 2018. godini pa da je u jednom trenutku postojao niz poteškoća koje su kočile realizaciju istog, ali da je on nastavljen i okončan. No, krenimo redom.

Kako stoji u ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti, izvesna Dragana Polovina iz Vršca, vlasnica vile i placa u Beogradu, na Dedinju, u Tolstojevoj broj 46, prodala je Privrednom društvu “Tim System” d.o.o. iz Beograda pomenutu nepokretnost. Radi se o katastarskoj parceli broj 20334/1, upisane u List nepkretnosti broj 4299, KO Savski venac. Plac je površine 1.594 m2 i na njemu se nalazi porodična stambena zgrada površine 944 m2 i garaža površine 22 m2. Kao što stoji u članu 3 kupoprodajnog ugovora u koji smo imali uvid: “Prodavac prodaje, a kupac kupuje nepokretnosti detaljno opisane u članu 1 ovog ugovora u viđenom stanju, zajedno sa svim pokretnim stvarima i opremom koji se nalaze u nepokretnosti, za ukupnu kupoprodajnu cenu od četiri miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke na dan uplate…”.

social-network-post-1920x10803-2-710x399

Na prvi pogled deluje da je jedan sasvim uobičajen kupoprodajni ugovor, prost obligacioni odnos u kome se za određenu sumu novca ustupa pravo na svojinu nepokretnosti. Međutim, ugovor koji smo imali na uvid pokazuje da ovaj posao nije bio takav, već da je imao svoju predistoriju, razvojni put, teškoće i na kraju hepiend. U uvodnim odredbama pomenutog ugovora stoji da su prodavac i kupac dana 13. 9. 2018. godine zaključili predugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji je overen kod javnog beležnika Natalije Adžić iz Beograda. Takođe se konstatuje da su prodavac i kupac 7. 5. 2019. godine zaključili sporazum o raskidu predugovora koji je overen ponovo kod javnog beležnika Natalije Adžić. U prevodu, prvo je polovinom 2018. godine napravljen predugovor, čije odredbe nisu bile ispunjene u potpunosti. Kako i zašto je došlo do zastoja u izvršenju ovih obaveza ne može se zaključiti iz samog kupoprodajnog ugovora, osim što se evidentno može konstatovati da je u jednom trenutku sticanje svojine nad predmetnom nekretninom bilo prekinuto, ali je takođe potom i nastavljeno.

Ugovorne strane su de fakto konstatovale u uvodnim odredbama da ovaj sporazum nije bio sproveden: “… nakon zaključenja sporazuma su se promenile okolnosti. Ugovorne strane su nastavile da ispunjavaju obaveze iz predugovora, te da su se dogovorile da u celosti realizuju ovaj posao zaključenjem kupoprodajnog ugovora”. Ugovorne strane su takođe konstatovale da je kupac, po osnovu predugovora, uplatio prodavcu deo kupoprodajne cene u iznosu od 1.533.148 evra, te da je za uplatu celokupne kupoprodajne cene preostalo još 2.466.842 evra. Ugovorne strane su se saglasile da kupac ovaj preostali iznos kupoprodajne cene uplati iz novčanih sredstava obezbeđenih kreditom poslovne banke.

Radi se o Jubmes banci a.d. Beograd. Što se tiče rokova isplate preostalog dugovanja po osnovu ovog ugovora su se složili da je kupac prodavcu već isplatio nešto više od 1.500.000 evra, a da preostali iznos nakon donošenja rešenja o upisu izvršne vansudske hipoteke u skladu sa ugovorom o kreditu, a najkasnije u roku od 30 dana od dana solemnizacije ovog ugovora, iz novčanih sredstava obezbeđenih kreditom banke uplati na račun prodavca otvoren u istoj banci i to u iznosu od okruglo 295.000.000,00 dinara. U članu 4 ugovorne strane su konstatovale da se kupac već nalazi u posedu cele nepokretnosti, te da je nepokretnost predata kupcu u državinu, zajedno sa svim pokretnim stvarima i opremom koje su se u nepokretnosti nalazile i to odmah nakon potpisivanja predugovora. S obzirom na ove okolnosti u istom članu i prodavac i kupac su se saglasili da sve obaveze po osnovu korišćenja nepokretnosti padaju na teret kupca. Takođe, u članu 5 se predviđa zaštita kupca od evikcije, odnosno prodavac je garantovao da ukoliko po pitanju nepokretnosti se pojave neka eventualna ograničenja ili tereti iste otkloni o svom trošku i nadoknadi kupcu stvarnu štetu i izgubljenu dobit. Prodavac Dragana Polovina, kao jedini u tom trenutku uknjiženi vlasnik nepokretnosti, obavezala se da će potpisati založnu izjavu u korist Jubmes banke u vezi sa kreditom koji kupac “Tim System” d.o.o. zaključuje sa pomenutom bankom. Dakle, nepokretnost koja je predmet ovog kupoprodajnog ugovora je tako postala predmet obezbeđenja potraživanja banke po ugovoru o kreditu sa kompanijom “Tim System” d.o.o. iz Beograda. Prodavac se obavezao u članu 6 da će nakon sticanja tri kumulativna uslova – da je kupac isplatio celokupnu kupoprodajnu cenu, da je sačinjen i solenizovan od strane javnog beležnika ovaj ugovor o kupoprodaji i da je kupac predao prodavcu potvrdu od nadležne Poreske uprave da je u celosti izmiren porez na prenos apsolutnih prava po osnovi ovog ugovora – kupcu predati overenu izjavu od strane javnog beležnika kojom se potvrđuje prijem ugovorene novčane sume u celosti i samim tim dozvoljava kupcu da se na predmetnom nekretninom uknjiži kao novi vlasnik bez ičije dalje saglasnosti i prisustva. Takođe, članom 7 je predviđeno šta će se desiti ukoliko ne dođe do ispunjenja ugovorom definisanih uslova u smislu isplate kupoprodajne cene. Tako se predviđa da prodavac u tom slučaju ima pravo da raskine ugovor, a kupac se obavezuje “da se u roku od 60 dana od dana prijema prodavčevog obaveštenja o raskidu iseli, sa svim svojim stvarima i u tom slučaju prodavac na ime ugovorene kazne ima pravo da zadrži iznos od 400.000,00 evra dok se ostatak primljenog novca (do 1,5 miliona evra) vraća”. Ista ugovorena kazna od 400.000,00 evra važi i ukoliko kupac nakon zaključenja ovog ugovora sam jednostrano raskine.

Posao je, prema dokumentaciji koju smo imali na uvid, završen do kraja, sudeći prema potvrdama o isplati sredstava i aktima o solemnizaciji ugovora. Koja je ekonomska logika kompanije “Tim system” da u, recimo, prvoj uspešnijoj godini svog poslovanja, nakon jednog relativno dugog perioda skromnijih finansijskih rezultata, baš te 2018. godine odluči da investira u elitnu nekretninu na beogradskom Dedinju? Verovatno je to jasno Papiću i Apostoloviću koji se odlučuju na takav korak, kao i zašto za tu akviziciju koriste kompaniju “Tim System”. U poslovnoj 2019. godini, kada je realizovan ugovor i plaćanje prema prodavcu nekretnine, i istovremeno kreditna obaveza prema banci po osnovu kredita, kompanija “Tim System” je nekoliko puta u toku godine bila u blokadi računa u iznosima koji su prevazilazili desetine miliona dinara. Poslednji put bila je u blokadi računa ove godine, tačnije u januaru, i to za iznos od 64.290.410,35 dinara. Kao što smo ranije pisali, iz blokade računa “Tim System” je izašao tako što je osnivač i vlasnik uplatio pozajmicu u gotovom novcu na račun i oslobodio ga. Poreklo novca nikada nije objašnjeno, kao ni poreklo novca kojim se kupuje nekretnina.

Nastaviće se…

 

Siva eminencija crno-bele boje

Uspešan političar i biznismen novoga kova nikada nije dovoljno uspešan ako se nije potvrdio i u sportu. Nekako je to uvek bila pomalo i strast koja ide uz fotelju, moć i službenog vozača. I niko na nju nije ostao imun, od Slobodana Penezića Krcuna pa do danas. Izuzetak nije ni Aleksandar Papić, čije ime se u dobro obaveštenim krugovima vezuje za poslednje tri godine, uslovno rečeno, velike renesanse Košarkaškog kluba Partizan.

Do pre tri godine uprave su se smenjivale jedna za drugom, novca nije bilo, rezultata još manje. Sa aktuelnom upravom u klubu se pojavio i Aleksandar Papić, koji vrlo brzo preuzima vodeću ulogu obezbeđujući sponzore, učestvuje u dovođenju novih igrača, pregovara sa menadžerima…. Ali sve iz senke, bez ikakve zvanične funkcije, vispreno se držeći za javnost po strani. Istovremeno iza kulisa vrlo vešto povlači sve konce.
Tako je, kako smo saznali, zahvaljujući poznanstvu sa Predragom Danilovićem i Aleksandrom Raškovićem uspeo da ispregovara transfer trenera Andree Trinkijerija u KK Partizan. Na ime dvogodišnjeg ugovora, poznati italijanski trener inkasirao je ukupno blizu milion evra.

Kako se da videti, na spisku putnika u dvočlanoj delegaciji KK Partizan koja avionom “Air Pinka” putuje po Trinkijerija u Brešu, nalazi se i ime Aleksandra Papića. Jasno je da na ovakve strateške zadatke idu samo oni najbitniji ljudi iz uprave, ali možda još više o ulozi Aleksandra Papića u “operaciji KK Partizan” govori i to ko je platio pomenuti let. Prema dokumentima koje smo imali na uvid, povratni let iz Beograda do Breše i nazad avionom “cesna XLS” u iznosu od 1.895.014,00 dinara platila je upravo kompanija “Tim System”.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar