Scena
09.07.2021. 19:30
Nebojša Jevrić

Urbane legende

Ne­đo Car i Sve­ti Lu­ka

Ilustracija za Jevrićevu priču
Izvor: Radomir Trnavac

"Ostaće nam zemlja bez lupeža. Mnogo je onih koji se u životu kunu „Slobode mi“, došli na ratište, tuđu slobodu da brane."

Ne­đa Ca­ra upo­znao sam one ve­če­ri ka­da je vlast po­sla­la žandarmeriju da bi­je na­rod is­pred Skup­šti­ne. Šta je ta­da ne­sta­lo nov­ča­ni­ka Cr­no­gor­ci­ma is­pred Skup­šti­ne! Ko­li­ko je nov­ča­ni­ka Ne­đo is­to­va­rio!

Si­tan, vi­žljast mo­mak, ko­me su oči­ce igra­le kao na ulju, tamnoput kao Ci­ga­nin, u „elez­e“ tre­ner­ci i sa dva pr­sta de­be­lim zlat­nim lan­cem oko vra­ta, do­nio mi je pred zo­ru nov­ča­nik u ko­me je bi­la no­vi­nar­ska le­gi­ti­ma­ci­ja i re­kao:

„Mno­go do­bro ka­raš ove ko­mu­nja­re u no­vi­na­ma. Iz­vi­ni, bra­te, što smo ti ola­di­li nov­ča­nik. A i nisi imao neku lovu. Stavio sam ti sto maraka nek ti se nađe. Ti znaš da je Neđo uvijek bio car.“

Često sam ga sretao u bifeu voza Beograd–Bar.

Nekad nije bilo džet-seta. Postajao je samo džep-set.

Uvijek puni para. Posustalice iz „Lotos bara“ su ih obožavale.

San svake štajgerice bio je da ima klijenta iz džep-seta. Svaka narkomanka, đanki bejbi koja je držala do sebe, imala je momka iz džep-seta.

Operisao je uglavnom po noćnim vozovima i hodnicima koji su nekad bili prepuni.

Pancirne kape

Urbane legende

Matija Kanjerić  Fosil, 20x16cm, 2020

Urbane legende

25.06.2021. 07:05

Pancirne kape

Ne­đo Car ste­kao je ve­li­ku sla­vu u ja­nu­ar­skim de­mon­stra­ci­ja­ma kao čo­vjek ko­ji je razoružavao cr­no­gor­sku mi­li­ci­ju.

Mi­li­ci­o­ne­ri su držali je­dan dru­gog za opa­sa­če i Ne­đo je skon­tao da može da im po­ski­da pi­što­lje, a da mu ne mo­gu ni­šta.

Ako je ko­ji od mi­li­ci­o­ne­ra i osje­tio ka­ko mu ski­da­ju pi­štolj, ni­je mo­gao da re­a­gu­je, jer ako pu­sti opa­sač svog dru­ga za ko­ji se drži, pu­ći će živi zid i pre­ga­zi­će ih ma­sa.

Ne­đa Ca­ra sreo sam po­no­vo ovih da­na na du­bro­vač­kom ra­ti­štu. Do­šao je kao do­bro­vo­ljac.

Osta­će nam ze­mlja bez lupeža. Mno­go je onih ko­ji se u životu ku­nu „Slo­bo­de mi“, do­šli na ra­ti­šte, tu­đu slo­bo­du da bra­ne.

Sje­di­mo na ka­me­nu is­pred spa­lje­ne ku­će u Ko­na­vli­ma, a Ne­đo Car mi se žali.

Ka­da su išli na či­šće­nje Ko­na­va­la, bio je u di­ver­zant­skoj gru­pi.

Život žvaka

Urbane legende

Ilustracija Milenka Mihajlovića

Urbane legende

18.06.2021. 09:05

Život žvaka

Kaže da mu ni­je pa­da­lo na pa­met da ula­zi u ku­će zbog vi­de­o-rikor­de­ra.

„Kra­du oni ko­ji u biv­šoj Ju­gi ni­su ima­li mu­da za to. Ja zo­ljom u ku­ću. Ne­ću da raz­mi­šljam je li mi­ni­ra­na ili ni­je.“

Ga­đao je ku­ću za ko­ju je mi­slio da je mi­ni­ra­na, sa sto me­ta­ra, zo­ljom.

Ka­da su do­šli do ku­će, „pro­va­lio“ je da sta­ra ku­ća konavljanskog do­ma­ći­na ima du­pli zid.

Ot­krio je, ali ni­kom ni­je re­kao.

Su­tra­dan na­ve­če vra­tio se da iz­bu­na­ri štek. Da vi­di šta je to Hrvat iz Ko­na­va­la iz­me­đu dva zi­da sa­krio.

„Si­ne, slo­bo­de mi, vje­ro­vao sam da ću ga­ran­to­va­no da na­đem san­duk žutog, san­duk zla­ta. Ili bar dva-tri ša­la­maj­se­ra.“

„I šta si na­šao?“, pi­tam.

Ne­đo Car va­di u pli­ša­no plat­no umo­ta­nu iko­nu Sve­tog Lu­ke, srp­sku iko­nu, ko­ja je tu, iz­me­đu dva zi­da, bi­la za­zi­da­na.

Sve­tog Lu­ke što je, iz­me­đu ka­me­nih zi­do­va, to­li­ke go­di­ne proveo.

Ko­na­vlja­ni su ne­ka­da bi­li pra­vo­slav­ci. Još i da­nas sla­ve pravoslav­ni Bo­žić i lože bad­nja­ke. Pra­vo­slav­ni Bo­žić se u Konavli­ma zo­ve Sta­ri Bo­žić.

Ka­da su osta­vi­li pra­vo­sla­vlje i pre­šli u ka­to­li­čan­stvo, ka­da su vje­ru pro­mi­je­ni­li, Ko­na­vlja­ni su za­zi­da­li svog sve­ca.

Ne­đo Car i ja sje­di­mo na ka­me­nu u spa­lje­nim Ko­na­vli­ma.

„Si­ne, je l’ bi mo­gao ovu iko­nu da mi uva­ljaš za ne­ku kin­tu? Je l’ vre­di če­mu?“

„Mo­gu“, kažem, „ka­ko da ne mo­gu. Ja ću da je kupim, čim stignu ratne dnevnice.“

Sve­ti Lu­ka, Neđo Car i ja pi­je­mo opljač­ka­no ko­na­vljan­sko vi­no.

Niz li­ce sve­ca se ko­tr­lja­ju dvi­je te­ške pi­ja­nač­ke su­ze.

Komentari
Dodaj komentar

Povezane vesti

O jednom konju
Matija Kanjerić ilustracija

Urbane legende

05.07.2021. 10:09

O jednom konju

"Iz napuštene hrvatske kuće uzeo je crni plišani prekrivač na kojem je bio naslikan paun. Zakucao ga je na motku. To je bila zastava đeda Pauna."
Close
Vremenska prognoza
clear sky
33°C
28.06.2022.
Beograd

Najnovije

Vidi sve

Najčitanije

Vidi sve

Iz drugačijeg ugla

Vidi sve